9.Έργο-Συμβούλου-Τεχνικής-Υποστήριξης-της-NOVA-για-το-ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΙΙ

Έργο Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της NOVA για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Η Ιnitia επιλέχθηκε ανάδοχος του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στη ΝOVA (πρώην WIND HELLAS) για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», που υλοποιήθηκε την περίοδο 2019 – 2021. Στα πλαίσια του έργου, προϋπολογισμού 496.500,00€ η εταιρεία παρείχε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Δημιουργία Project Office με συμμετοχή ενός στελέχους πλήρους απασχόλησης.
  • Συμβουλευτική Τεχνική & Νομική Υποστήριξη (ΣΤΥ)
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου
  • Υπηρεσίες σε επιμέρους ενέργειες που θα απαιτηθούν (επικαιροποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών, θέματα παραλαβής των παραδοτέων κλπ.)
  • Υποστήριξη σε όλες τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (παράδοση / παραλαβή τμημάτων του έργου, σύνταξη υπομνημάτων και αναφορών & γραμματειακή υποστήριξη).
  • Συμμετοχή της εταιρίας σε χρηματοδοτικά προγράμματα