4.Υπεγράφη-σύμβαση-με-την-Πανελλήνια-Ομοσπονδία-Τουριστικών-Γραφείων

Υπεγράφη σύμβαση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με MIS 5035194 και συγκεκριμένα του Υποέργου 1 «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της πράξης». Συνοπτικά οι υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο προς τον Δικαιούχο, ως Τεχνικός Σύμβουλος, σχετικά με:

  • Τον συντονισμό και την παρακολούθηση έργου.
  • Την διαχείριση του έργου.
  • Την Οικονομική Διαχείριση έργου.
  • Την διενέργεια ελέγχων (παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου και τήρηση των παραδοτέων της σύμβασης) στο πλαίσιο των Υποέργων 4-8 που αφορούν στην κατάρτιση- πιστοποίηση.
  • Την διενέργεια ελέγχων (παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου και τήρηση των παραδοτέων της σύμβασης) στο πλαίσιο του Υποέργων 2 που αφορούν στην δημοσιότητα.