4.Υπεγράφη-σύμβαση-με-την-Πανελλήνια-Ομοσπονδία-Τουριστικών-Γραφείων

Υπεγράφη σύμβαση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με MIS 5035194 και συγκεκριμένα του Υποέργου 1 «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της πράξης». Συνοπτικά οι υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο προς τον Δικαιούχο, ως Τεχνικός Σύμβουλος, σχετικά με:

 • Τον συντονισμό και την παρακολούθηση έργου.
 • Την διαχείριση του έργου.
 • Την Οικονομική Διαχείριση έργου.
 • Την διενέργεια ελέγχων (παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου και τήρηση των παραδοτέων της σύμβασης) στο πλαίσιο των Υποέργων 4-8 που αφορούν στην κατάρτιση- πιστοποίηση.
 • Την διενέργεια ελέγχων (παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου και τήρηση των παραδοτέων της σύμβασης) στο πλαίσιο του Υποέργων 2 που αφορούν στην δημοσιότητα.
5.Η-Ιnitia-σύμβουλος-στην-Περιφέρεια-Ανατολικής-Μακεδονίας-και-Θράκης

Η Ιnitia σύμβουλος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνεργασία μας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στο πλαίσιο της προετοιμασίας & διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των Ορίων». Το έργο αφορούσε τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ για την προετοιμασία και διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων στα πλαίσια του έργου «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας του Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020».

6.Πρότυπο-συμβουλευτικό-έργο-για-Δήμους-μέσω-του-«Συνδέσμου-για-την-Βιώσιμη-Ανάπτυξη-των-Πόλεων»

Πρότυπο συμβουλευτικό έργο για Δήμους μέσω του «Συνδέσμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων»

Η εταιρεία Ιnitia πρωτοπορεί και συνεργάζεται με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες ωρίμανσης και συμβουλευτικής σε Δήμους της χώρας.

Ειδικότερα, η Ιnitia συνεργάστηκε με το «Συνδέσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων» για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σκοπός ήταν η εταιρεία, ως σύμβουλος, να αναλάβει τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας, από την αρχική διαπίστωση της αναγκαιότητάς τους, την αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας, τον καθορισμό του αντικειμένου και του τρόπου υλοποίησης, μέχρι την κατάρτιση του σχετικού Τεχνικού Δελτίου και του πρότυπου τεύχους διακήρυξης για την ενδεχόμενη ένταξή τους, των προτεινόμενων έργων των Δήμων μελών του ΣΒΑΠ.

Επιπρόσθετα, παρείχε ένα σύνολο υπηρεσιών διοικητικής, διαχειριστικής και νομικής υποστήριξης, για το συντονισμό των ενεργειών, δράσεων, με σκοπό την επιτάχυνση των ενεργειών προετοιμασίας και ωρίμανσης των αναγκών και τον συντονισμό των δράσεων και έργων των Δήμων μελών του ΣΒΑΠ.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που ανέλαβε η ομάδα έργου της ΙΝΙΤΙΑ, στο πλαίσιο του έργου είναι:

 • Καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων των Δήμων,
 • Άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με τους Επιστημονικούς, Τεχνολογικούς και Ερευνητικούς Φορείς της χώρας, προκειμένου να σχεδιάζονται τα έργα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε Δήμου και τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο,
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων,
 • Οργάνωση και προτυποποίηση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών υποβολής για τη συμμετοχή του Δήμου στα προτεινόμενα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΕΣΠΑ(π.χ. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης),
 • Εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατάθεση των προτάσεων προς την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή,
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση των δικαιολογητικών με σκοπό την προετοιμασία και την υποβολή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα,
 • Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, τεχνικών δελτίων έργων, τευχών διακήρυξης και συμβατικών τευχών.
7.Ένα-καινοτόμο-ψηφιακό-έργο-ξεκινά…-Η-Initia-συνεργάζεται-με-το-Επαγγελματικό-Επιμελητήριο-Αθηνών

Ένα καινοτόμο ψηφιακό έργο ξεκινά… Η Initia συνεργάζεται με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Το E.E.A. αναλογιζόμενο το βάρος του ειδικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει,  λειτουργεί αναπτυξιακά και επενδύει στην ψηφιοποίηση, στηρίζοντας τα μέλη του.  Αναγνωρίζοντας την ανάγκη το σύνολο των Επαγγελματικών Φορέων να λειτουργήσουν στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη κοινωνία της γνώσης και της καινοτομίας, το E.E.A. πρωτοστατεί στη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας κατασκευής ιστοσελίδων (web sites) και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), one-stop-shop, για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα του ηλεκτρονικού επιχειρείν στα μέλη του.

Η Initia, σε συνεργασία με τη NOVA, έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Ευφυής Ψηφιακή Πλατφόρμα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας για την Ενίσχυση και την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας».

Ο σκοπός του έργου είναι να δώσει άμεσα τη δυνατότητα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν την πορεία τους στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, με χαμηλό ή μηδενικό κόστος, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, φιλοξενίας, υποστήριξης και εκπαίδευσης.

Μέσω της Πλατφόρμας που θα σχεδιαστεί, θα δίνεται η δυνατότητα κατασκευής Ιστοσελίδας ή Ηλεκτρονικού Καταστήματος με εύκολο τρόπο, αλλά και η διαρκής και άμεση υποστήριξη της επιχείρησης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, κατασκευής, εισαγωγής ψηφιακών δεδομένων (φωτογραφίες, κείμενα, είδη κλπ.), φιλοξενίας και εν γένει της υποστήριξης και λειτουργίας των Ιστοσελίδων/Ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Το περιβάλλον ανάπτυξης των Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονικών καταστημάτων των μελών του Ε.Ε.Α., θα προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να εργάζονται σε ένα φιλικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο θα είναι δυνατή η επιλογή προετοιμασμένων template, η τροποποίηση της εμφάνισης, η εισαγωγή κειμένων, φωτογραφιών, video, γιατί έχει σχεδιαστεί με βασικό γνώμονα την ευκολότερη συντήρηση, την ανανέωση του περιεχομένου του και την προσθήκη δυναμικών υπηρεσιών, προσφέροντας έτσι διαδραστική πλοήγηση στο ψηφιακό περιεχόμενο και δίνοντας την ευκαιρία για αναζήτηση περιεχομένου σε αυτό μέσω πολλαπλών παραμέτρων. Η πρόσβαση στην Ψηφιακή Πλατφόρμα θα είναι δυνατή και με τη χρήση «Τεχνολογίας Αναγνώρισης Φυσικής Γλώσσας (ChatBot), ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και ευκολότερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, ενώ ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, ασφάλειας συναλλαγών και είναι συμβατή με το πλαίσιο GDPR.

8.Καινοτόμο-εργαλείο-πληροφόρησης-χρηματοδοτήσεων-από-το-Οικονομικό-Επιμελητήριο-Ελλάδος

Καινοτόμο εργαλείο πληροφόρησης χρηματοδοτήσεων από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Σε ένα ακόμα τεχνολογικό έργο συμμετέχει η Ιnitia, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την Profile AE.

Πρόκειται για την δημιουργία ενός διαδραστικού μηχανισμού πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σκοπό του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός μηχανισμού αποτελεσματικής και ουσιαστικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για τις βασικές οικονομικές ρυθμίσεις καθώς και δυνατότητες κρατικής ενίσχυσης που αφορούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Κεντρικό εργαλείο για την παροχή της πληροφόρησης αυτής θα αποτελέσει υπηρεσία που θα παρέχεται διαδικτυακά στους πολίτες μέσω διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στην πλατφόρμα αυτή θα είναι ενσωματωμένα και εκτεθειμένα, κατά τρόπο ιδιαίτερα απλό, σαφή και εύληπτο, οι βασικές προβλέψεις και προϋποθέσεις του κάθε ενός από την πληθώρα των οικονομικών μέτρων που ισχύουν, αφορούν τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Πυρήνας της υπηρεσίας θα είναι η ανάλυση των προϋποθέσεων και των προβλέψεων κάθε ισχύοντος μέτρου ή προγράμματος κρατικών ενισχύσεων, κατά τρόπο απλό, αλγοριθμικό και διαδραστικό. Ο κάθε χρήστης θα καθοδηγείται, με απλό τρόπο, σε κάθε μία από τις ρυθμίσεις που ενδέχεται να τον αφορούν. Η καθοδήγηση θα γίνεται μέσω οδηγιών που θα έχουν τη μορφή απλών ερωτήσεων και στις οποίες ο χρήστης θα μπορεί να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις που αφορούν την περίπτωση και την κατάσταση της επιχείρησής του.

9.Έργο-Συμβούλου-Τεχνικής-Υποστήριξης-της-NOVA-για-το-ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΙΙ

Έργο Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της NOVA για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Η Ιnitia επιλέχθηκε ανάδοχος του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στη ΝOVA (πρώην WIND HELLAS) για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», που υλοποιήθηκε την περίοδο 2019 – 2021. Στα πλαίσια του έργου, προϋπολογισμού 496.500,00€ η εταιρεία παρείχε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Δημιουργία Project Office με συμμετοχή ενός στελέχους πλήρους απασχόλησης.
 • Συμβουλευτική Τεχνική & Νομική Υποστήριξη (ΣΤΥ)
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου
 • Υπηρεσίες σε επιμέρους ενέργειες που θα απαιτηθούν (επικαιροποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών, θέματα παραλαβής των παραδοτέων κλπ.)
 • Υποστήριξη σε όλες τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (παράδοση / παραλαβή τμημάτων του έργου, σύνταξη υπομνημάτων και αναφορών & γραμματειακή υποστήριξη).
 • Συμμετοχή της εταιρίας σε χρηματοδοτικά προγράμματα
10.Επιτυχής-ολοκλήρωση-συμβουλευτικού-έργου-για-τον-ΑΔΜΗΕ

Επιτυχής ολοκλήρωση συμβουλευτικού έργου για τον ΑΔΜΗΕ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον Σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης της Κατάστασης των Παγίων ΑΔΜΗΕ (Asset Performance Management System)» για τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.

Το έργο αφορούσε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης της Κατάστασης των Παγίων (Asset Performance Management System).

Συνοπτικά, το έργο περιελάβανε τα εξής:

 1. Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων (δομημένων και μη) της κατάστασης των παγίων από διάφορες πηγές με στόχο τον:

   1.1. Υπολογισμό και παρακολούθηση των δεικτών υγείας του εξοπλισμού.

   1.2. Προσδιορισμός πιθανών αστοχιών του εξοπλισμού, λαμβανομένης υπόψη της κρισιμότητας του περιουσιακού στοιχείου, των συνθηκών λειτουργίας και της σημασίας των επιπτώσεων μιας πιθανής βλάβης του εξοπλισμού.

   1.3. Πρόβλεψη της κατάστασης του εξοπλισμού και της υπολειπόμενης ζωής του, χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα δεδομένα και με την εφαρμογή ανάλυσης βάσει κινδύνου.

 1. Παρακολούθηση του κόστους των παγίων σε όλα τα στάδια της ζωής τους, από την προμήθεια έως την απόσυρσή τους.

3. Τη διαμόρφωση πολιτικών συντήρησης και αντικατάστασης των παγίων με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρισή τους και τη μετάβαση από την συντήρηση βάσει χρόνου σε συντηρητική βάσει κατάστασης.

11.Η-Initia-συμμετέχει-στο-πρόγραμμα-«Ψηφιακός-Μετασχηματισμός-Μικρομεσαίων-Επιχειρήσεων»

Η Initia συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η εταιρεία Initia ανέλαβε το έργο «Υπηρεσίες δημοσιότητας, υποστήριξης και ενημέρωσης κοινού» του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών προώθησης και προβολής των τριών δράσεων του προγράμματος μέσα από ενέργειες επικοινωνίας όπως δημιουργία λογοτύπου και εικαστικής ταυτότητας, προβολή στο ραδιόφωνο και στο internet, δημιουργία & υποστήριξη της ιστοσελίδας του προγράμματος κ.α.