10.Επιτυχής-ολοκλήρωση-συμβουλευτικού-έργου-για-τον-ΑΔΜΗΕ

Επιτυχής ολοκλήρωση συμβουλευτικού έργου για τον ΑΔΜΗΕ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον Σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης της Κατάστασης των Παγίων ΑΔΜΗΕ (Asset Performance Management System)» για τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.

Το έργο αφορούσε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης της Κατάστασης των Παγίων (Asset Performance Management System).

Συνοπτικά, το έργο περιελάβανε τα εξής:

  1. Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων (δομημένων και μη) της κατάστασης των παγίων από διάφορες πηγές με στόχο τον:

   1.1. Υπολογισμό και παρακολούθηση των δεικτών υγείας του εξοπλισμού.

   1.2. Προσδιορισμός πιθανών αστοχιών του εξοπλισμού, λαμβανομένης υπόψη της κρισιμότητας του περιουσιακού στοιχείου, των συνθηκών λειτουργίας και της σημασίας των επιπτώσεων μιας πιθανής βλάβης του εξοπλισμού.

   1.3. Πρόβλεψη της κατάστασης του εξοπλισμού και της υπολειπόμενης ζωής του, χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα δεδομένα και με την εφαρμογή ανάλυσης βάσει κινδύνου.

  1. Παρακολούθηση του κόστους των παγίων σε όλα τα στάδια της ζωής τους, από την προμήθεια έως την απόσυρσή τους.

3. Τη διαμόρφωση πολιτικών συντήρησης και αντικατάστασης των παγίων με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρισή τους και τη μετάβαση από την συντήρηση βάσει χρόνου σε συντηρητική βάσει κατάστασης.