5.Η-Ιnitia-σύμβουλος-στην-Περιφέρεια-Ανατολικής-Μακεδονίας-και-Θράκης

Η Ιnitia σύμβουλος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνεργασία μας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στο πλαίσιο της προετοιμασίας & διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των Ορίων». Το έργο αφορούσε τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ για την προετοιμασία και διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων στα πλαίσια του έργου «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας του Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020».

6.Πρότυπο-συμβουλευτικό-έργο-για-Δήμους-μέσω-του-«Συνδέσμου-για-την-Βιώσιμη-Ανάπτυξη-των-Πόλεων»

Πρότυπο συμβουλευτικό έργο για Δήμους μέσω του «Συνδέσμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων»

Η εταιρεία Ιnitia πρωτοπορεί και συνεργάζεται με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες ωρίμανσης και συμβουλευτικής σε Δήμους της χώρας.

Ειδικότερα, η Ιnitia συνεργάστηκε με το «Συνδέσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων» για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σκοπός ήταν η εταιρεία, ως σύμβουλος, να αναλάβει τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας, από την αρχική διαπίστωση της αναγκαιότητάς τους, την αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας, τον καθορισμό του αντικειμένου και του τρόπου υλοποίησης, μέχρι την κατάρτιση του σχετικού Τεχνικού Δελτίου και του πρότυπου τεύχους διακήρυξης για την ενδεχόμενη ένταξή τους, των προτεινόμενων έργων των Δήμων μελών του ΣΒΑΠ.

Επιπρόσθετα, παρείχε ένα σύνολο υπηρεσιών διοικητικής, διαχειριστικής και νομικής υποστήριξης, για το συντονισμό των ενεργειών, δράσεων, με σκοπό την επιτάχυνση των ενεργειών προετοιμασίας και ωρίμανσης των αναγκών και τον συντονισμό των δράσεων και έργων των Δήμων μελών του ΣΒΑΠ.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που ανέλαβε η ομάδα έργου της ΙΝΙΤΙΑ, στο πλαίσιο του έργου είναι:

  • Καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων των Δήμων,
  • Άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με τους Επιστημονικούς, Τεχνολογικούς και Ερευνητικούς Φορείς της χώρας, προκειμένου να σχεδιάζονται τα έργα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε Δήμου και τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο,
  • Συγκέντρωση των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων,
  • Οργάνωση και προτυποποίηση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών υποβολής για τη συμμετοχή του Δήμου στα προτεινόμενα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΕΣΠΑ(π.χ. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης),
  • Εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατάθεση των προτάσεων προς την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή,
  • Έλεγχος και Αξιολόγηση των δικαιολογητικών με σκοπό την προετοιμασία και την υποβολή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα,
  • Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, τεχνικών δελτίων έργων, τευχών διακήρυξης και συμβατικών τευχών.